onsdag 23 mars 2016

Vapensten på Åbo slott
På Åbo slott, faktiskt i rummet för Riddarklubben, uppbevaras en stenplatta med ett uthugget alliansvapen. Föremålet är av heraldiskt intresse, eftersom dylika inte förekommit i alltför rikligt antal i Finland.


Alliansvapnet tillhör Erik Bertilsson till Mälkilä i Bjärnå och hans hustru Karin Eriksdotter och stenen har enligt uppgift ursprungligen prytt en portal på Mälkilä gård. Stenen torde härstamma från 1580, enligt märkningen ANO MDLXXX, Erik Bertilsson var gift med sin Karin redan år 1569 eftersom han då fick frälse på bl.a. "sina och sin hustrus ärfda och köpta gods". Mälkilä kom till honom genom hustrun, det var hennes "arfsäteri".  Erik dog år 1592 och Karin år 1622.

Slangvapnet avtecknat av Reijo Helläkoski från ett gammalt fotografi, Bjärnå kyrka.

Erik Bertilsson hörde till släkten Slang (ty. Schlange, orm), som visserligen tidigare fört en lilja som vapenmärke, men där de flesta ändå kom att föra St. Mikael med ormen som vapenbild. Erik Bertilsson fungerade som befallningshavande på flertalet slott och kungsgårdar, samt som underamiral på "de Finska och Narviske farvattnen". När han dog var han befallningshavande på Kexholms slott. Han begrovs i Bjärnå kyrka.


Sigillavtryck av personer från 1500-talet som förefaller använda sig av versioner av Slang-vapnet. J V Ruuth.

Hustrun Karin Eriksson för på vapenstenen släkten Stjernkors vapen, och i bevarade skrifter har hon kallats "fru Karin Stjernkors". Hon har dock inte med säkerhet kunnat placeras i Stjernkors-släktens stamtavlor, enligt Ramsay.

Teckningen från Klingspors vapenbok.

När släkten Slang år 1625 introducerades på Svenska Riddarhuset tog man sig åter ett nytt vapen, denna gång en väpnad arm med en fältherrestav. Släkten utgick dock redan under 1600-talet.

Anders Segersven


Källor:

Jully Ramsay: Finska frälsesläkter intill Stora Ofreden
J. W. Ruuth: Suomen rälssimiesten sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua
Raneke: Svensk adelsheraldik med Klingspors vapenbok


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar